PÁTOSZ a Facabook-on: https://www.facebook.com/patosz.hu

HAZAI ÉS EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTŐIT ÖSSZEFOGÓ SZAKMAI SZÖVETSÉG

PÁTOSZ TÖRTÉNETE

A Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége 2003-ban alakult. A PÁTOSZ küldetésének tekinti a pályázatírók szakmai-ágazati érdekképviseletét, a pályázati rendszer folyamatos javítását, tagjai szakmai fejlődését az ügyfelek magas szinvonalú kiszolgálásáért.  A PÁTOSZ partnerként pozícionálta magát a pályázatokat kiíró és a megvalósí-tásért felelős intézményeknél (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek stb), valamint az érdekképviseleteknél, kamaráknál és más szervezeteknél.
2004-től kezdődően a PÁTOSZ szakmai munkája munkabizottságok keretében zajlott és a rendszeres szakmai kon-ferenciák megtartásával vált széleskörűvé. A szakmai tevékenység irányítására állandó munkabizottságokat hozott létre az I. NFT keretében kiírásra került Európai Uniós pályázatoknak megfelelően. A PÁTOSZ 2003-tól kezdődően rendszeresen értékeli a pályázati rendszert, az egyes pályázati kiírásokat, a megvalósítás folyamatát és évente több száz javaslatot fogalmazott meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, minisztériumok, Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek és más pályázatokkal foglalkozó szervezetek részére. Ennek eredményeként 2005-től kezdődően rendszeres konzultációra hívták a PÁTOSZ-t a pályázatokat kiíró és kezelő szervezetek. A PÁTOSZ által alkotott építő jellegű vélemények sokszor beépültek az újonnan megjelenő pályázati kiírásokba, a pályázatok kezelésének menetébe.


PÁTOSZ SZAKMAI MUNKÁJA

A PÁTOSZ főleg a következő területeken fejt ki szakmai munkáját:

  • Pályázatírók, pályázók érdekképviselete
  • Pályázati szabályozással kapcsolatos véleményezések saját kezdeményezésre, felkérésre
  • Szakmai konferenciák, szakszemináriumok rendezése a tagok számára
  • Pályázatkezelő szervezetek, hivatalok megbízásából szakmai munkák elvégzése
  • Nemzetközi kapcsolatépítés
  • Sajtó tájékoztatása aktuális pályázati kérdésekről

KIK  A PÁTOSZ TAGJAI?

A PÁTOSZ-nak jelenleg 31 pályázati tanácsadó cég a tagja. Többségük gazdasági társaság, azonban vannak köztünk egyesületek, non-profit szervezetek, ill. megyei önkormányzat is. A tagszervezetek összességében mintegy 250 fő magasan kvalifikált tanácsadó tevékenykedik, akik gyakran más területeken is specialisták. A PÁTOSZ tagok meg-bízható pályázati tanácsadók, mert felvétel többlépcsős szűrőn keresztül történik, azt követően pedig az állandó Etikai Bizottság őrködik az önként vállalt etikus magatartás felett. A pályázatírói magatartást, a megbízókkal szem-beni elkötelezettséget a jogszabályok nem rögzítik, a PÁTOSZ elkészítette a szövetség etikai kódexét. A PÁTOSZ tagjai elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tartják a Pályázatkészítői Etikai Kódex megnevezésű, erkölcsi jellegű normagyűjteményt, mely alapján minden PÁTOSZ tag dolgozik. 
A PÁTOSZ tagfelvételi rendszere – az általunk deklarált elveknek megfelelően - a minőségi szakmai munkára helyezi a hangsúlyt. PÁTOSZ tagok csak elismert, megbízható szakmai referenciákkal rendelkező személyek, szervezetek lehetnek. Ahhoz, hogy valamely jelentkező taggá válását a PÁTOSZ megfontolja, szakmai tapasztalat, referenciák és két ismert szervezet ajánlása szükséges. 

PÁTOSZ TAGOK ÜZLETI MAGATARTÁSA

A PÁTOSZ tagjai a megbízóikkal hosszú távú kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolatok kialakítására törek-szenek. A PÁTOSZ releváns, naprakész és torzításmentes információkkal rendelkezik, tagjai folyamatosan megoszt-ják egymás között a szakmai tapasztalatokat, ily módon az ügyfelek torzításmentes és sokirányú információval való ellátása biztosított. Általános alapelvek között szerepelnek:

  • A pályázatkészítő alapvetően megbízója érdekében tevékenykedik. Tevékenysége kapcsán nem kerülhet ellen-tétbe a hatályos jogszabályokban foglaltakkal. A pályázatkészítő teljes körű felelősséggel tartozik az üzleti titok megőrzéséért.
  • A pályázatkészítőnek az általa végzett tevékenységért a nyújtott szolgáltatással arányos díjat kell felszámítania, nem élhet vissza a megbízó hiányos piaci ismereteivel, felkészültségével az ár és a szerződés egyéb feltételeinek kialakításánál.
  • A pályázatkészítő nem ferdítheti el a valóságot azt állítva, hogy valamilyen kvalifikációval, tapasztalattal, szaktudással rendelkezik, amennyiben nincs azok birtokában. A pályázatkészítő mindent elkövet, hogy a megbízó ré-szére a munkát a legmagasabb szakmai színvonalon lássa el.
Copyright 2011 | Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free