PÁTOSZ a Facabook-on: https://www.facebook.com/patosz.hu

ETIKAI KÓDEX

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége


 PÁLYÁZATKÉSZÍTŐI ETIKAI KÓDEX

I. Fejezet
Bevezetés

1. cikkely

A Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ) azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a szövetséghez tartozó tagjai magas színvonalú és eredményes pályázatokat készítsenek.

Alapkövetelmény, hogy a pályázatoknak mindenkor valós adatokon kell alapulniuk és meg kell felelniük a gazdasági élet működését szabályozó hatályos jogszabályoknak. Szintén alapkövetelmény, hogy az adott pályázatot magas szakmai színvonalon, kellő igényességgel kell elkészíteni.

Mivel azonban a pályázatírói magatartást, a megbízókkal szembeni elkötelezettséget a jogszabályok nem rögzítik, ezért a PÁTOSZ tagjai elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tartják a Pályázatkészítői Etikai Kódex megnevezésű, erkölcsi jellegű normagyűjteményt (továbbiakban: Kódex). Ajánljuk ezt, valamennyi pályázatot megrendelő társaság részére is, hogy lássák, milyen elvárásoknak kívánunk megfelelni, valamint ajánljuk szövetségünkön kívüli pályázatkészítők részére is, mint követendő piaci magatartásformát.  

2. cikkely

A Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének tagjai számára a Kódexben foglaltak etikai normáknak tekintendők. A PÁTOSZ tagjai kötelezettséget vállalnak etikus szakmai magatartásra.

A Szövetség Etikai Bizottsága figyelemmel kíséri tagjai tevékenységét és jelen Kódexben rögzített etikai normáktól történő esetleges eltérés esetén felszólítja tagjait a szükséges változtatások megtételére. Amennyiben a szövetség valamely tagja ezen felszólításnak nem tesz eleget, vagy sorozatosan megszegi a Kódexben rögzített normákat, a PÁTOSZ az ilyen tagját kizárja tagjai sorából és nyilvánosságra hozza, hogy a továbbiakban az illető tevékenységéért nem vállal felelősséget.

A PÁTOSZ a Kódex előírásainak betartásával egyfajta biztonságot jelent a pályázatot megrendelő társaságok részére az igényes szakmai munka tekintetében. Ugyanakkor biztosítja a megrendelők részére a tagok közti szabad választás lehetőségét, ügyelve ezzel arra, hogy a versenyhelyzet pozitív hatása megmaradjon

.

II. Fejezet
Fogalommeghatározások, értelmezések

3. cikkely

(1) Pályázatírónak, pályázatkészítőnek tekintjük mindazokat – jogi és természetes személy tagjainkat és kívülállókat egyaránt, akik tevékenységi körébe tartozik a műszaki-gazdasági-jogi tanácsadás, amelynek keretében saját vagy más részére hitelfelvétel vagy valamely alap, célelőirányzat támogatásának elnyerése céljából pályázatot készítenek. Pályázatkészítői, pályázatírói tevékenység végezhető teljes körűen és részlegesen is. Pályázatkészítőként deklaráljuk azokat a tagjainkat is, akik valamely megbízás kapcsán pályázatértékelési tevékenységet végeznek szakértőként a pályázatot kiíró szerv részére.

(2) Teljes körű pályázatkészítésről akkor beszélünk, ha a megrendelő adatszolgáltatása alapján, annak igényeit figyelembe véve a pályázatkészítő az egyéb szakmák képviselőit (pl. szakági műszaki tervezők) is koordinálja.

(3) Részleges pályázatkészítői tevékenység az, amikor a pályázatkészítő a megrendelőtől vagy annak megbízottjától kész paneleket (pl. kész műszaki terv) kap.

(4) Megrendelő az a jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalat, szövetkezet, stb., illetve más jogi vagy magánszemély, aki tevékenységének fejlesztéséhez idegen források bevonása céljából pályázatkészítésre megállapodást/szerződést köt a pályázatíróval.

(5) Versenytárs: azonos profilban és azonos piacon működő vállalkozás.

(6) Üzleti titok: minden olyan tény, megoldás, adat vagy információ, amely gazdasági tevékenységhez kapcsolódik és amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik, és ennek érdekében megfelelő intézkedéseket tett. Üzleti titok továbbá, amit a szerződő felek különösképpen annak minősítenek.


III. Fejezet
A Kódex hatálya, kapcsolódásai

4. cikkely

A Kódexet a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége 2004. november 25- én tartott közgyűlésén fogadta el. A Kódex 2005. január 1.-től lép hatályba. Szabályai a Magyar Köztársaság területén pályázatkészítői tevékenységet végző, abban részt vevő, megbízás alapján közreműködő belföldi és külföldi jogi és természetes személyeknél egyaránt alkalmazandó szakmai gyakorlati, illetve etikai normáknak tekintendők.  

5. cikkely

A Kódex nem kíván részletesen kitérni a gazdasági élet jogszabályban rögzített működési feltételeire, mint pl. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma, a pénzmosás elleni törvény, szerzői jog, stb., ugyanakkor azok tagjai részéről történő betartását alapkövetelménynek tekinti.

IV. Fejezet
Általános alapelvek

6. cikkely

A pályázatkészítő alapvetően megbízója érdekében tevékenykedik. E tevékenysége kapcsán azonban figyelemmel kell lennie a közszolgálatára, a környezet környezetvédelmi és szociális problémáira. Tevékenysége kapcsán nem kerülhet ellentétbe a hatályos jogszabályokban foglaltakkal, illetve ilyen esetben köteles a jogszabályi rendelkezések előírásait maradéktalanul betartani és betarttatni. A pályázatkészítő teljes körű felelősséggel tartozik az üzleti titok megőrzéséért.

7. cikkely

A pályázatkészítőnek az általa végzett tevékenységért a nyújtott szolgáltatással arányos díjat kell felszámítania. Nem élhet vissza a megbízó hiányos piaci ismereteivel, felkészültségével az ár és a szerződés egyéb feltételeinek kialakításánál.

8. cikkely

A pályázatírói szerződésekben egyértelműen tisztázni kell a munka során keletkezett anyagok tulajdon- és felhasználási jogát. Tisztázni kell ezt abban az esetben is, ha a pályázatkészítő neve a beadott pályázaton nem jelenik meg, mert azt a megrendelő (pályázó) saját nevében kívánja benyújtani. Eltérő megállapodás hiányában az alábbi normák érvényesek:

(a) A megbízó által a szerződéskötésig előzetesen rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatást a pályázatkészítő csak saját információszerzése céljából használhatja fel. Amennyiben a szerződés nem jön létre, a kapott anyagokat a megbízónak vissza kell szolgáltatni. Harmadik személy részére adott információ a pályázatkészítő részére csak a megbízó írásos engedélyével történhet.

(b) A megbízás teljesítéséből származó adatok, eredmények, fejlesztési elképzelések, műszaki tervek a megbízó tulajdonát képezik, a pályázatkészítő harmadik személy részére információt nem adhat, kivéve, ha ehhez a megbízó korábban írásbeli hozzájárulását adta.

(c) A pályázatkészítés kapcsán alkalmazott módszerek - beleértve a computer programokat is - nem válnak a megbízó tulajdonává, s azok használatára vonatkozóan nincs kizárólagos joga.

(d) A pályázat készítője a pályázat készítése során - a feladat elkészítésében közvetlenül részt vevő személyek kivételével, valamint a pályázat beadása után, egészen a pályázat elbírálásáig titoktartásra kötelezett még a pályázó neve és a fejlesztési cél tekintetében is. Harmadik személy részére ebben az időszakban kizárólag a megbízó adhat tájékoztatást.

(e) A pályázatkészítés során minden olyan feljegyzés, amely a pályázatkészítőnél a szerződésben rögzített pályázati anyagon kívül készült, a pályázatkészítő tulajdona, aki a megbízás teljesítését követő hat hónap után jogosult azok megsemmisítésére a megbízó megkérdezése nélkül is.

(f) A pályázatkészítő jogosult az általa készített pályázat következő adatait referenciaként használni: megrendelő neve, fejlesztés célja, helye, pályázat formája, elnyert támogatás/hitel összege.

9. cikkely

A pályázatkészítő nem ferdítheti el a valóságot azt állítva, hogy valamilyen kvalifikációval, tapasztalattal, szaktudással rendelkezik, amennyiben nincs bizonyos ismeretek birtokában. A pályázatkészítő mindent elkövet, hogy a megbízó részére a munkát a legmagasabb szakmai színvonalon lássa el, s ezt a színvonalat a vele vagy neki dolgozó személyekre vonatkozóan is fenntartja.

V. Fejezet
A PÁTOSZ tagok egymáshoz való viszonya

10. cikkely

A Szövetség tagjai az Alapszabályban rögzített célkitűzéseknek megfelelően végzik tevékenységüket. Valamennyi tag külön cég. A munkákat a tagok saját nevükben vállalják és végzik, s viselik az ezzel járó kötelezettségeket és húzzák annak hasznait.

11. cikkely

A Szövetség tagjai vállalják, hogy segítik egymást a piaci információk cseréjében, szakmai konzultációkat szerveznek az esetenként több helyen felmerülő értelmezési eltérések feloldására, nyomon követik a jogszabályi háttér és a pályázati feltételek változását és a fontosabb változásokról tájékoztatják egymást.

12. cikkely

A PÁTOSZ tagjai jogosultak saját cégnevük alatt megjeleníteni, hogy tagjai a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének. A Szövetségben tisztséget viselők saját cégük képviseletében nem használhatják a Szövetségben betöltött funkciójukat, erre kizárólag akkor van joguk, ha a Szövetség nevében járnak el.

13. cikkely

A Szövetség nevében az Elnökség vállalhat kötelezettséget, amely azonban nem konkrét munkavégzésre vonatkozik, hanem adott munka elvállalására, amelyet a Szövetségben résztvevő tag cég/cégek végeznek el, adott esetben - külön felkérésre - a Szövetség szakmai segítségnyújtásával.

14. cikkely

A Szövetség nevében az egyes tagok nem vállalhatnak kötelezettséget.

15. cikkely

Amennyiben bármelyik tag felkéri a Szövetség Elnökségét, hogy legyen segítségére valamely szakmai kérdés megoldásában pl. állásfoglalás kérése, az Elnökség köteles legjobb szakmai igényességgel az illető segítségére sietni. Ha a probléma általános jellegű, a szövetség többi tagjának informálásáról is gondoskodnia kell az ügyvivő testületnek.

16. cikkely

Amennyiben a pályázatkészítési kérelem vagy információkérés a Szövetséghez érkezik, a PÁTOSZ kommunikációs tevékenységét végző szervezet értesíti valamennyi tagot a felkérésről. Azok a tagok, akik szeretnék megkapni az adott munkát, eljuttatják ajánlataikat a kommunikációs irodának, aki azokat egyszerre megküldi az ajánlatkérő részére.

VI. fejezet
Ellenőrzés, érvényesítés

17. cikkely

A Kódex előírásainak betartását illetve megsértését a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének Etikai Bizottsága jogosult megítélni, aki folyamatosan ellenőrzi az etikai normák betartását, esetenként - saját kezdeményezésre vagy valamely tag külön kérésére- állásfoglalást bocsát közre.

A Kódex betartását vagy megsértését illetően felmerülő viták, problémák rendezésére, állásfoglalásra - szükség esetén - a PÁTOSZ Elnöksége a szakma elismert szakértőiből álló bizottságot kér fel, hoz létre.

18. cikkely

A Kódex súlyos megsértése esetén az Etikai Bizottság -saját kezdeményezésre vagy az érintett felkérése alapján - született állásfoglalását az érdekeltekkel közli, határozatában a Kódex előírásait megsértőt felszólítja ezen magatartása megszüntetésére és a magatartásával okozott kár megszüntetésére. Határozatát belátása szerint valamely szakmai lapban vagy egyéb úton nyilvánosságra is hozhatja. Súlyosabb vagy ismételt esetben kezdeményezheti a szövetségből történő kizárást.  

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

19. cikkely

A Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének Közgyűlése jelen etikai Kódexet 2004. november 25-én elfogadta, mely 2005.január 1.-én lép életbe. Módosítására a PÁTOSZ közgyűlése jogosult.

20. cikkely

A Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége felkéri a pályázatkészítési területen működőket, valamint a területtel kapcsolatban lévő állami, szakmai, érdekvédelmi, társadalmi szervezeteket, hogy a Kódex előírásának megtartását saját eszközeikkel is segítsék, támogassák.

Copyright 2011 | ETIKAI KÓDEX - Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free